Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 η VDEL μετέδωσε ζωντανά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. Παράλληλα στην εκδήλωση φιλοξενήθηκε και η έκδοση του βιβλίου «Η Τέχνη της Επτανησιακής Σχολής 18ος – 19ος αι.» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας», του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση όπου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.